Metallization-Prompted Robust Porphyrin-Based Hydrogen-Bonded Organic Frameworks for Photocatalytic CO2 Reduction 
7 December 2021

PUB20211207Qi Yin,Eugeny V. Alexandrov, Duan-Hui Si, Qian-Qian Huang, Zhi-Bin Fang, Yuan Zhang, An-An Zhang, Wei-Kang Qin, Yu-Lin Li, Tian-Fu Liu, Davide M. Proserpio Metallization-Prompted Robust Porphyrin-Based Hydrogen-Bonded Organic Frameworks for Photocatalytic CO2 Reduction. Angewandte Chemie2022, 61 (6), e202115854. doi:10.1002/anie.202115854 IF 15.336

Tags: , , ,