Tailor‐Made Microporous Metal–Organic Frameworks for the Full Separation of Propane from Propylene Through Selective Size Exclusion 
15 October 2018

20190307-03Hao Wang, Xinglong Dong, Valentina Colombo, Qining Wang, Yanyao Liu, Wei Liu, Xin‐Long Wang, Xiao‐Ying Huang, Davide M. Proserpio, Angelo Sironi , Yu Han, Jing Li Tailor‐Made Microporous Metal–Organic Frameworks for the Full Separation of Propane from Propylene Through Selective Size Exclusion. Advanced Materials, 2018, 30 (49), e1805088. doi: 10.1002/adma.201805088 IF 21.950

  Link to publication

Tags: , ,