An unusual (4,6)-coordinated copper(II) coordination polymer: High efficient degradation of organic dyes under visible light irradiation and electrochemical properties 
7 April 2018

20180529-01Tian-Rui Zheng, Vladislav A. Blatov, Lin-Lu Qian, Ding-Yi Tang, Ya-Qian Zhang, Zhi-Xiang Wang, Bao-Long Li, Bin Wu An unusual (4,6)-coordinated copper(II) coordination polymer: High efficient degradation of organic dyes under visible light irradiation and electrochemical properties. Polyhedron, 2018, 148, 81-87. doi:10.1016/j.poly.2018.03.032 IF 2.067

  Link to publication

Tags: , , ,