An unusual (3,10)-coordinated 3D network coordination polymer as a potential luminescent sensor for detection of nitroaromatics and ferric ion 
14 March 2018

20180321-01Tian-Rui Zheng , Vladislav A. Blatov, Ya-Qian Zhang , Chang-Hao Yang , Lin-Lu Qian , Ke Li , Bao-Long Li, Bing Wu An unusual (3,10)-coordinated 3D network coordination polymer as a potential luminescent sensor for detection of nitroaromatics and ferric ion. Journal of Luminescence, 2018, 199, 126–132. doi: 10.1016/j.jlumin.2018.03.025 IF 2.732

  Link to publication

Tags: , ,