Chemical design of heterometallic coordination polymers based on {Cu(Me2mal)2} fragment 
26 October 2016

20170206-07Natalia Vyacheslavovna Gogoleva, Ekaterina N. Zorina-Tikhonova, Artem S. Bogomyakov, Nikolay N. Efimov, Eugeny V. Alexandrov, Elena A. Ugolkova, Mikhail A. Kiskin, Vadim V. Minin, Aleksey A. Sidorov, Vladimir M. Novotortsev, Igor L. Eremenko Chemical design of heterometallic coordination polymers based on {Cu(Me2mal)2} fragment. European Journal of Inorganic Chemistry, 2016, 2017 (3), 547–562. doi: 10.1002/ejic.201601047 IF 2.578

  Link to publication


Tags: ,