Tailor‐Made Microporous Metal–Organic Frameworks for the Full Separation of Propane from Propylene Through Selective Size Exclusion 
15 October 2018

Hao Wang, Xinglong Dong, Valentina Colombo, Qining Wang, Yanyao Liu, Wei Liu, Xin‐Long Wang, Xiao‐Ying Huang, Davide M. Proserpio, Angelo Sironi , Yu Han, Jing Li Tailor‐Made Microporous Metal–Organic Frameworks for the Full Separation of Propane from Propylene Through Selective Size Exclusion. Advanced Materials, 2018. doi: 10.1002/adma.201805088

  Link to publication